Vytlačiť

 Názov: Kontroling s využitím informačného systému riadenia
Autor: Milan Valuch – Lukáš Játy
Zdroj: Horizonty dopravy 2/2011, str. 15-19
Vydavateľ: Výskumný ústav dopravný, a. s.
ISSN: 1210-0978
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autori sa v príspevku venujú využitiu informačného systému riadenia pre podporu kontrolingových činností. Článok definuje strategický a operatívny kontroling a jeho význam pre riadenie organizácie. Autori tiež charakterizujú prvky a funkcie informačného systému riadenia pre podporu kontrolingu.
Kľúčové slová: kontroling, riadenie, informačný systém riadenia, náklady, zisk
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: marec 2012