Vytlačiť

 Názov: Riziká v oblasti BOZP
Autor: red
Zdroj: Truck&business – štvrťročník pre stratégiu podnikania v cestnej doprave; 4/2011, str. 36
Vydavateľ: Auto Business Media, s.r.o.
ISSN: 1337-897X
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku s venuje bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v oblasti cestnej dopravy. V prvej časti poukazuje autor na dôležitosť tejto problematiky a ďalej poukazuje na potrebe riadenia rizika aj v odvetví cestnej dopravy. V ostatnej časti autor poukazuje na možné rizika pri práci v cestnej doprave.
Kľúčové slová: bezpečnosť, práca, cestná, doprava
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2012