Vytlačiť

 Názov: O škodlivosti hluku
Autor: sc
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 10/2011; str. 44
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok sa zaoberá škodlivosťou hluku v cestnej doprave. V prvej časti rozoberá vplyv hluku na zdravie človeka a uvádza zdroje hluku v cestnej doprave. V ostatnej časti sa autor venuje nebezpečným zásahom do vozidla, ktoré zvyšujú hluk. Taktiež sa venuje problematike inštalovania vysoko-hlučných aparatúr do vozidiel.
Kľúčové slová: cestná, doprava, hluk, škodlivosť
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: december 2011