Vytlačiť

 Názov: Technická kontrola – identifikácia vozidla
Autor: Marián Rybianský
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 7-8/2009, str. 62 - 63
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku identifikácie vozidla pri technickej kontrole. V prvej časti popisuje identifikačné číslo vozidla – VIN, ďalšia časť príspevku sa zaoberá výrobným štítkom a evidenčným číslom. V ostatnej časti príspevku sú analyzované ostatné identifikátory. Súčasťou príspevku je viacero názorných obrázkov znázorňujúcich a vysvetľujúcich jednotlivé identifikátory.
Kľúčové slová: VIN, číslo, vozidlo, evidenčné
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: október 2009