Vytlačiť

 Názov: Slovdekra obhájila certifinovaný systém riadenia kvality
Autor: Ing. Juraj Porázik
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 7-8/2009; str. 40
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok poukazuje na skutočnosť, že najväčšia organizácie na vykonávanie technických a emisných kontrol obhájila požiadavky normy ISO 9001:2000. V príspevku ďalej autor uvádza činnosti, ktoré organizácia vykonáva a starostlivosť o klientov. V ostatnej časti príspevku príspevok rozoberá vek vozidlového parku a súvisiace technické poruchy.
Kľúčové slová: certifikácia, kvalita, kontrola
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2009