Názov: Ľudské a technické faktory znižovania emisií
Autor: doc. Ing. Alexander Ikrinský, PhD.
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 5/2009, str. 32 - 33
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku, vzhľadom na predpokladaný nárast výkonov cestnej dopravy, analyzuje vplyv dopravy na životné prostredie a možnosti zníženia ich vplyvov. V prvej časti sa autor venuje možnostiam zníženia emisií CO2 a v tejto súvislosti vplyv automatických prevodoviek. V ostatnej časti sa venuje konštrukcii motorov.
Kľúčové slová: emisie, motor, konštrukcia, znižovanie
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2009