Vytlačiť

 Názov: Logistický audit je účinný nástroj riadenia
Autor: Alexander Sotník
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 4/2009; str. 66
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor príspevku poukazuje na skutočnosť, že vo firme na zabezpečenie podnikových procesov dohliada firemná logistika, pričom je potrebné zabezpečiť logistický audit pre zhodnotenie jej efektívnosti. Autor príspevku poukazuje ďalej na prierezové funkcie firmy. Venuje sa tiež prevencii firemných procesov, pričom v ostatnej časti príspevku sa venuje druhom navrhovaných opatrení.
Kľúčové slová: logistický, audit, proces
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2009