Názov: Kým sa vyberieme na STK
Autor: Marián Rybianský
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 4/2009, str. 29
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok sa zaoberá kontrolou technického stavu vozidiel. V prvej časti uvádza spôsob výberu stanice STK. V ďalšej časti príspevku sú uvedené doklady, ktoré je potrebné priniesť so sebou. Ostatná časť príspevku popisuje prípravu vozidlá na STK.
Kľúčové slová: cestná, doprava, STK, kontrola
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2009