Vytlačiť

 Názov: Hodnotenie značiek vozidiel
Autor: Roman Kment
Zdroj: Truck&business – štvrťročník pre stratégiu podnikania v cestnej doprave; 1/2009, str. 22 - 23
Vydavateľ: Auto Business Media, s.r.o.
ISSN: 1337-897X
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok prezentuje výsledky prieskumu, ktorý bol realizovaný v rámci čitateľov časopisu Truck&business. Výsledky sú veľmi prehľadne spracované formou grafov a sú zamerané na zloženie vozidlového parku, faktory ovplyvňujúce rozhodnutie zákazníka pri obstaraní nového vozidla, spoľahlivosť vozidiel, úroveň prehliadok a opráv a hodnotenie značiek z hľadiska ponúkaných služieb. Autor v ostatnej časti príspevku uvádza prvé 3 miesta pri ťahačoch a prvé tri miesta pri návesoch.
Kľúčové slová: hodnotenie, kvalita, služby, vozidlo, náves
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: apríl 2009