Vytlačiť

 Názov: Najrozšírenejší typ digitálneho tachografu je DTCO 1381
Autor: red
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 3/2009; str. 56
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku digitálnych tachografov. V prvej časti príspevok uvádza históriu prechodu z analógového na digitálny tachograf, v ďalšej časti predstavuje tachograf DTCO 1381 verzie 1.3, ktorý prináša pre vodiča a dopravcu viacero nových funkcií. V ďalšej časti je popísaný bezdrôtový prenos dát a monitorovanie vozidiel. Ostatná časť príspevku popisuje ďalšie novinky v oblasti digitálnych tachografov.
Kľúčové slová: cestná, doprava, kontrola, tachograf
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: apríl 2009