Vytlačiť

 Názov: Kedy na STK?
Autor: Marián Rybianský
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 3/2009, str. 40
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok sa venuje kontrole technického stavu vozidiel a dokladom súvisiacim s touto kontrolou. V prvej časti autor popisuje okruh vozidiel, ktoré sú povinné podrobiť sa pravidelným kontrolám technického stavu. V ďalšej časti autor uvádza vozidlá, ktoré nemusia vykonávať kontrolu technického stavu. V ostatnej časti príspevku sú uvedené lehoty kontrol.
Kľúčové slová: STK, technická, kontrola
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: apríl 2009