Názov: Štandard GMP a požiadavky na nakládku a čistenie nákladových priestorov
Autor: Ing. Adela Poliaková, EUR ING, PhD.
Zdroj: Zborník príspevkov z 11. odborného seminára Aktuálne problémy v podnikaní v cestnej doprave CEDOP 2009; str. 204 - 208
Vydavateľ: Žilinská univerzita v Žiline v EDIS – vydavateľstvo ŽU
ISBN: 978-80-8070-975-4
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok popisuje štandard GMP a požiadavky na nakládku a čistenie nákladových priestorov. V úvode autorka popisuje predpis GMP všeobecne, v ďalšej časti sa príspevok venuje nakládke, čisteniu a dezinfekcii.   
Kľúčové slová: štandard, GMP, zviera, potraviny
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: marec 2009