Slovak language

Home page
What is Logistic Monitor
Standards and legislation
Logistic organizations
Exhibitions and events
Orientational maps
Author's contributions
Advertising
Discussion
Contacts
Searching
Page visited 487673 visitors.

 


 

 In number 2 / 2010 you find:

14th ball of transport operatours

ČESMAD ASSISTANCE EUROPE

Driver`s qualification card

-------------------------- EMtest-sk
 Aktuality a novinky
 Produkty
 Referencie
 Kontakty

Home page arrow Logistic organizations arrow universities
Print E-mail

University study branches in the field of logistics and forwarding.


Zilinska univerzita v Ziline
Fakulta prevadzky a ekonomiky dopravy a spojov
Velky diel, budova NF
010 26 Zilina

Nazov odboru a zameranie

Predmety - rocnik

 Zeleznicna doprava
 * prevadzka a ekonomika (Bc., Ing.)

 


Bakalarske studium (Bc.):
Legislativa v doprave a spojoch – 1 
Dopravna geografia – 2
Zaklady zeleznicnej dopr. prevadzky - 2
Manipulacia s materialom v doprave – 2
Tovaroznalectvo, lozna a obal. tech.-2
Kombinovana doprava – 3
Zasielatelstvo – 3
Zeleznicna dopravna prevadzka 2 – 3
Zeleznicna prepravna prevadzka 1,2 - 3


Inzinierske studium (Ing.):Logistika - 1
Medzinarodna preprava – 1
Technologia dopravy – 1
Tarifnictvo - 2  

Cestna doprava
 * prevadzka a ekonomika (Bc., Ing.)


* zasielatelstvo (Bc.)
* dopravne inzinierstvo (Ing.)

 


Bakalarske studium (Bc.):
Legislativa v doprave a spojoch – 1 
Tovaroznalectvo a manipulácia s mat. -2
Dane a poplatky v cestnej doprave – 2
Technologia cestnej nakladnej dopravy – 3
Ekonomika cestnej a mestskej dopr. - 3
Zasielatelstvo – 3


Inzinierske studium (Ing.):
Logistika - 1
Technologia dopravy – 2
Ekonomika cestnej a mestskej dopr. 2 - 3


Bakalarske studium (Bc.):
Legislativa v dopravnych sluzbach – 1
Technologia a riadenie dopravnych sluzieb – 1
Dopravne a prepravne prostriedky – 1
Tovaroznalectvo a manipulacia s mat. – 2
Dopravna geografia – 2
Prevadzka a ekonomika leteckej dopravy – 2
Obch. – prevadz. cinnost vodnej dopravy – 2
Zeleznicna prepravna prevadzka - 2
Dane a poplatky v doprave – 2
Podnikanie v zasielatelstve a cestnej dopr. – 3
Technologia cestnej nakladnej dopravy – 3
Intermodalna preprava - 3
Logisticke a dopravne sluzby – 3
Zasielatelstvo – 3


Inzinierske studium (Ing.):
Legislativa v doprave – 1
Technologia dopravy – 2
Technologia zeleznicnej dopravy – 2
Technologia leteckej dopravy – 2
Technologia vodnej dopravy - 2

Letecka doprava
 * prevadzka a ekonomika (Bc., Ing.)* profesionalny pilot (Bc.)


Bakalarske studium (Bc.):
Letecke pravne normy – 2
Prevadzka a ekonomika v leteckej doprave 1 – 2
Organizacia letovej prevadzky 1 - 3


Inzinierske studium (Ing.):
Logistika – 1
Prevadzka a ekonomika v leteckej doprave 2 – 2
Organizácia letovej prevadzky 1 – 2


Bakalarske studium (Bc.):
Letecke pravne normy – 1
Prevadzka a ekonomika leteckej dopravy 1 - 2

Vodna doprava
 * prevadzka a ekonomika (Bc., Ing.)

 


Bakalarske studium (Bc.):
Legislativa v doprave a spojoch – 1
Multimodalna preprava – 2
Tovaroznalectvo vo vodnej doprave - 2
Technicke vybavenie prístavu – 2
Technologia v prístavoch – 3


Inzinierske studium (Ing.):
Logistika – 1
Namorné a riecne pravo – 2
Obchodno – prevadzkova cinnost plavebnej spolocnosti – 2
Prevádzka vodných ciest a pristavov - 2
Medzinárodná doprava a zasielatelstvo - 2

Spoje
* postové sluzby (Bc., Ing.)
* postové technológie (Bc., Ing.)

*postové inzinierstvo (Bc.)* elektronický obchod a manazment (Bc.)

 


Bakalárske stúdium (Bc.):
Legislatíva v dopravných a post. sluzbách – 1
Dopravné a prepravné prostriedky – 1
Medzinárodný obchod - 2
Intermodálna preprava – 3
Zasielatelstvo – 3
Logistické a dopravné sluzby – 3
Podnikanie v poste a zasielatelstve – 3


Inzinierske stúdium (Ing.):
Expresné a kuriérske sluzby – 1
Poistenie zodpovednosti zasielatela a dopravcu a platob. styk  – 2
Medzinárodná ekonomika – 2


Bakalárske stúdium (Bc.):
Legislatíva v doprave a spojoch – 1 Tovaroznalectvo a manipulácia s materiálom- 2
Zasielatelstvo – 3
Manipulacná a skladovacia technika – 3
Kombinovaná doprava – 3
Podnikanie v poste a zasielatelstve – 3


Inzinierske stúdium (Ing.):
Logistika  – 1
Medzinárodná ekonomika – 2


Bakalárske stúdium (Bc.):
Logistika – 1


Bakalárske stúdium (Bc.):
Dopravné a prepravné prostriedky – 1
Prepravné systémy – 2
Tovaroznalectvo -3
Logistika - 3
Logistické a dopravne sluzby - 3

 

Ekonomika
*
ekonomika a manazment podniku (Bc., Ing.)

 

 

 

 


Bakalárske stúdium (Bc.):
Logistika – 3


Inzinierske stúdium (Ing.):
Logistický manazment – 1
Technika zahranicného obchodu – 2
Fakulta riadenia a informatiky
Velký diel
010 26 zilina

Názov odboru a zameranie

Predmety - rocník

Informacné a riadiace systémy
* informacné technológie (Bc., Ing.)
* manazment (Bc.)

 


Inzinierske stúdium (Ing.):
Podniková logistika (altern.)- 3
Kvantitatívne metódy pre log. - 4


Bakalárske stúdium (Bc.):
Podniková logistika - 2
Technická univerzita Kosice
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
Letná 9
042 00 Kosice

Názov odboru a zameranie

Predmety - rocník

Logistika a výrobné systémy
* riadenie dopravy surovín (Bc., Ing.)
* priemyselná logistika (Bc., Ing.)


Bakalárske stúdium (Bc.):
Dopr. prostriedky  a systémy – 1
Prevádzka a ekonomika cestnej dopr. - 1 
Teórie dopravy a manipulacných. systémov – 1
Kolajová doprava – 2
Komercná logistika – 2
Legislatíva v doprave – 2
Kombinovaná doprava – 3


Inzinierske stúdium (Ing.):
Riadenie dopr. systémov – 1
Inteligentné dopr. systémy – 1
Manipulacné a sklad. systémy – 1
Kontinuálna doprava – 1
Dopravná logistika – 2
Zelená logistika – 2
Zasielatelstvo – 2
Projektovanie dopr. zariadení – 2


Bakalárske stúdium (Bc.):
Dopravné, manipulacné a sklad. prostriedky – 2
Logistika obsluzných procesov – 2
Výrobná logistika – Riad. VP– 3
Analýza logistických systémov – 3


Inzinierske stúdium (Ing.):
Informacná logistika – 1
Projektovanie log. systémov – 2
Distribucná logistika – 3
Ekonomická univerzita Bratislava
Fakulta podnikového manazmentu
Dolnozemská cesta 1
852 35 Bratislava

Názov odboru a zameranie

Predmety - rocník

Ekonomika a manazment podniku
 * manazment výroby a logistika (Ing.)


Inzinierske stúdium (Ing.):
Logistika – 1
Odbytová stratégia – 1

 
Technická univerzita Alexandra Dubceka v Trencíne
Fakulta mechatroniky
studentská 1
911 50 Trencín

Názov odboru a zameranie

Predmety - rocník

Manazérstvo kvality produkcie (Bc., Ing.)


Bakalárske stúdium (Bc.): 
Logistika - 3